OPOMIAROWANIE WODY

Wodomierze – przyrządy pomiarowe będące połączeniem przepływomierza z licznikiem, służące do pomiaru i rozliczania zużycia wody.
Wszystkie wodomierze posiadają próg rozruchu, poniżej którego nie dokonują pomiaru przepływającej przez nie wody.

Głównymi parametrami metrologicznymi dla wodomierzy są:
Q1 – minimalny strumień objętości (przepływ minimalny) – najmniejszy strumień objętości,
przy którym wskazania wodomierza spełniają wymagania dotyczące błędów granicznych dopuszczalnych (maksymalnie 5% błędu pomiarowego)
Q2 – pośredni strumień objętości (przepływ pośredni) – strumień objętości pomiędzy ciągłym
a minimalnym, przy którym zakres obciążeń podzielony jest na dwa przedziały: „górny” i „dolny”
z charakterystycznym błędem granicznym dopuszczalnym (maksymalnie 2%)
Q3 – ciągły strumień objętości – największy strumień objętości, przy którym wodomierz działa
w sposób prawidłowy w normalnych warunkach użytkowania, tzn. w warunkach przepływu ciągłego lub przerywanego
Qmax(Q4) – maksymalny strumień objętości (przepływ maksymalny) – największy strumień objętości, przy którym wodomierz może pracować w krótkim czasie bez uszkodzenia i bez przekroczenia błędów granicznych dopuszczalnych oraz maksymalnej straty ciśnienia.
R – zakres pomiarowy, który jest wyznacznikiem klasy urządzenia pomiarowego. Współczynnik
R jest stosunkiem przepływu Q3 do Q1. Im większa jest wartość współczynnika R, tym bardziej dokładny jest pomiar i wyższa klasa metrologiczna.

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się wodomierze:

  • Skrzydełkowe, jednostrumieniowe lub wielostrumieniowe, suchobieżne lub mokrobieżne.
  • Śrubowe z poziomą lub pionową osią wirnika
  • Sprzężone

Wodomierze skrzydełkowe – w większości zaprojektowane w zakresie małych średnic, przeznaczone głównie dla budownictwa jedno i wielorodzinnego.
Wodomierze śrubowe – przeznaczone do przemysłowego pomiaru zużycia wody.
Wodomierze sprzężone – przeznaczone do pomiaru zużycia wody w warunkach bardzo zróżnicowanych przepływów.

Ze względu na przeznaczenie stosowania wodomierze można podzielić na:

  • Wodomierze domowe
  • Wodomierze przemysłowe
  • Wodomierze do dozowania
  • Wodomierze specjalne

Wskazania wodomierzy stanowią podstawę do rozliczeń. Mogą to być rozliczenia wewnątrzzakładowe, jednak w większości przypadków są to rozliczenia dokonywane pomiędzy dostawcą a odbiorcą i dlatego urządzenia te podlegają prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji).