Legalizacja ciepłomierzy
i podzespołów

Opis

Posiadając status Punktu Legalizacyjnego świadczymy kompleksowe usługi w zakresie kontroli metrologicznej i legalizacji ciepłomierzy oraz ich elementów składowych (przeliczników wskazujących, przetworników przepływu, par czujników temperatury).

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ciepłomierze i wodomierze są przyrządami pomiarowymi podlegającymi obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej.
Kontrola ta polega na okresowym (co 5 lat) sprawdzeniu ich dokładności i poprawności wskazań, na specjalnych stanowiskach testujących posiadających certyfikat Głównego Urzędu Miar.
Jeśli urządzenie nie jest uszkodzone i poprawnie mierzy otrzymuje cechę legalizacyjną.
Tylko liczniki posiadające ważne i nienaruszone cechy legalizacyjne mogą stanowić podstawę rozliczeń finansowych.

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Gospodarki.
Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu
do obrotu lub użytkowania.
Legalizacja jednostkowa – legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania.
Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania.
Dowód legalizacji – świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.

Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności określone są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
(Dz. U. poz. 969).

Na terenie Polski można wprowadzać do obrotu i użytkować przyrządy pomiarowe wprowadzone
do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (dyrektywa MID 2004/22/EC dyrektywa o przyrządach pomiarowych).

Baza pomiarowa naszego Centrum obejmuje:

  • zespół stanowisk kontrolnych – do badań, sprawdzania i programowania przeliczników wskazujących do ciepłomierzy, większości producentów znajdujących się na polskim rynku
  • stanowiska – do sprawdzania par czujników temperatury Pt 100, Pt 500, Pt 1000 o zakresie temperatur od 0°C do 180°C
  • stanowiska do badania przetworników przepływu (mechanicznych, ultradźwiękowych, magnetoindukcyjnych i oscylacyjnych) w zakresie średnic DN 15 – 100 mm i przepływów
    qp=0,6- 40 m3/h
  • stanowisko kontrolne do sprawdzania przeliczników wskazujących z czujnikami temperatury
    do ciepłomierzy (ciepłomierzy kompaktowych).

Wszystkie stanowiska wchodzące w skład Centrum Pomiarów i Legalizacji posiadają akredytację Głównego Urzędu Miar.
Świadczymy również usługi napraw, regeneracji oraz wymiany starych urządzeń pomiarowych
na nowe.
Doświadczony zespół pracowników oraz wydajność stanowisk umożliwia sprawdzenie kilkuset urządzeń w ciągu dnia, co pozwala zagwarantować krótkie terminy realizacji zleceń.